Tổng hợp Đề cương ôn tập học kỳ I năm học 2021-2022 cho K10, 11, 12.

Khối lớp 10
Môn Toán: ĐỀ CƯƠNG TOÁN HỌC 10
Môn Tin: ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 10
Môn Hóa: ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 10
Môn Lý: ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 10
Môn Sinh: ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 10
Môn Sử: ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10
Môn Địa: ĐỀ CƯƠNG ĐỊA LÝ 10
Môn GDCD: ĐỀ CƯƠNG GDCD 10
Môn Văn: ĐỀ CƯƠNG NGỮ VĂN 10
Môn Tiếng Anh:
Tiếng Anh 10 năm: E10M – REVISION FOR THE FIRST SEMESTER TEST
Tiếng Anh 7 năm: E10 – REVISION FOR THE FIRST SEMESTER TEST
Môn giáo dục quốc phòng: ĐỀ CƯƠNG GDQP 10
Khối lớp 11
Môn Toán: ĐỀ CƯƠNG TOÁN HỌC 11
Môn Tin: ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 11
Môn Hóa: ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 11
Môn Lý: ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 11
Môn Sinh: ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 11
Môn Sử: ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11
Môn Địa: ĐỀ CƯƠNG ĐỊA LÝ 11
Môn GDCD: ĐỀ CƯƠNG GDCD 11
Môn Văn: ĐỀ CƯƠNG NGỮ VĂN 11
Môn Tiếng Anh:
Tiếng Anh 10 năm: E11M – REVISION FOR THE FIRST SEMESTER TEST
Tiếng Anh 7 năm: E11 – REVISION FOR THE FIRST SEMESTER TEST
Môn giáo dục quốc phòng: ĐĐỀ CƯƠNG GDQP 11
Khối lớp 12
Môn Toán: ĐỀ CƯƠNG TOÁN HỌC 12
Môn Tin: ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 12
Môn Hóa: ĐỀ CƯƠNG HÓA HỌC 12
Môn Lý: ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 12
Môn Sinh: ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 12
Môn Sử: ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 12
Môn Địa: ĐỀ CƯƠNG ĐIA LÝ 12
Môn GDCD: ĐỀ CƯƠNG GDCD 12
Môn Văn: ĐỀ CƯƠNG NGỮ VĂN 12
Môn Tiếng Anh:
Tiếng Anh 10 năm: E12M – REVISION FOR THE FIRST SEMESTER TEST
Tiếng Anh 7 năm: E12 – REVISION FOR THE FIRST SEMESTER TEST
Môn giáo dục quốc phòng: ĐỀ CƯƠNG GDQP 12