Ban giám hiệu

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Tiến

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Email: kimtienhht@gmail.com

Điện Thoại: 0914039339

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Email: thunguyet.tp2015@gmail.com

Điện Thoại:  0986862565

Họ và tên: Ngô Thị Hồng Tâm

Chức vụ:  Phó Hiệu Trưởng

Email: hongtammc@yahoo.com

Điện Thoại: 0906580412