Đoàn Thanh niên

Bí thư Đoàn trường: Phan Trương Diệu Thúy

Số điện thoại: 0352074944

Email: phantruongdieuthuy@gmail.com

Phó bí thư: Lê Thị Quỳnh Anh

Số điện thoại: 0964711288

Email: quynhanh42bnq@gmail.com