Đoàn Thanh niên

Bí thư Đoàn trường: Phan Trương Diệu Thúy

Số điện thoại: 0352074944

Email: phantruongdieuthuy@gmail.com

Phó bí thư: Nguyễn Thanh Thủy

Số điện thoại: 0918272453

Email: thanhthuyk63tn@gmail.com
Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2023 – 2024