Mùi của một số Este

Mùi của một số este thông dụng

1. Amyl axetat): Mùi chuối, Táo
2. Amyl butyrat (CH
3CH2CH2COOC5H11) : Mùi mận, Mơ, Đào, Dứa
3. Allyl hexanoat (
C9H16O2 ): Mùi dứa
4. Bormyl axetat (C12H20O2): Mùi thông
5. Benzyl axetat (CH3COOCH2C6H5): Mùi quả đào
6. Benzyl butyrate (CH3CH2CH2COOCH2C6H5) ​​ :Mùi sơri
7. Etyl format (HCOOC2H5): Mùi đào chin, mùi chanh, dâu tâu
8. Etyl butyrat(CH3CH2CH2COOC2H5): Mùi dứa.
9. Etyl lactate (C5H10O3: Mùi kem, bơ
11. Etyl cinnamat(C11H12O2): Mùi quế
12. Isobutyl format (HCOOCH2CH(CH3)CH3: Mùi quả mâm xôi
13. IsoAmyl axetat(CH3COOC5H11): Mùi chuối
14. Isobutyl propionate (CH3CH2COOCH2CH(CH3)CH3): Mùi rượu rum
15. Geranyl axetat (CH3COOC10H17): Mùi hoa hồng
16. Metyl salisylat(C8H8O3): Mùi cao dán
17. Metyl butyrat (CH3CH2CH2COOCH3): Mùi táo, Dứa, Dâu tây
18. Metyl 2-aminobenzoat (C8H9NO2): Mùi hoa cam
19. Octyl acetate (C10H20O2): Mùi cam
20. Propyl acetat (CH3COOC3H7): Mùi lê
21. Metyl phenylacetat (C9H10O2): Mùi mật
22. Metyl anthranilat (C8H9NO2): Mùi nho
23. Metyl trans-cinnamat (C10H10O2): Mùi dâu tây
24. Linalyl acetat (C12H20O2): Mùi hoa oải hương (lavande)

 

Comments are closed.