TrườngTrung học phổ thông Ngô Quyền xây dựng kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV với nội dung như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản chỉ đạo, Điện, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng về phòng, chốngdịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gâyra, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách sau:

CV 193-SGDĐT Đà Nẵng_PhongCorona

Thực hiện Công văn số 193/SGDĐT-CTrTT ngày 28/01/2020 của Sở Giáo dụcvà Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác phòng, chóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), TrườngTrung học phổ thông (THPT) Ngô Quyền xây dựng kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV với nội dung như sau:

Trường THPT Ngô Quyền-phòng chống dịch do virus Corona

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản chỉ đạo, Điện, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

260_BGDDT_GDTC.Corona